Skip to content

Fort – Episod XII

Ech sinn dann zur Ofwiesslung emol erëm eng Kéier an England. Op Bristol dës Kéier, do war ech ëmmerhin nach ni. Mech bei der BBC aschläimen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *