De Poopst ass ee rëffegt Arschlach

Méi kann een zu dem Hiertebréif net soen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *