Skip to content

Feststellung

Je teurer der Wein, desto müder macht er.

3 thoughts on “Feststellung”

  1. dat as géif ech soen eng wonnerbar Alternativ zu Schlofpelen an dem ganzen Gedrecks :)

Leave a Reply

Your email address will not be published.