Sex-Dag

Här Juncker, Mme Jacobs, wier dat näischt fir Lëtzebuerg?

7 thoughts on “Sex-Dag”

  1. Esou laang eng CSV hei um Runder ass, gett dat ewuel näischt! Ewuel och well een NET muss bestuet sinn fir den “Gewenn” zekréien! :)

  2. Tjo, wa Politiker mengen, si missten d’Leit zu eppes opruffen, da kënnt net nëmmen zu Lëtzebuerg Brach eraus. E Frigo oder e Fernseh als Belounung fir e Kand ze zeugen an op d’Welt ze bréngen, wat seet dat wuel iwwert deen aus, deen et versprécht? – Bestëmmt dass dem Här Gouverneur säi Béier- a Fernsehkonsum no der Gebuert vu senge Kanner (gesat de Fall hien ass iwwerhaapt Papp) drastesch an d’Luucht gaangen ass. Vu Verantwortung fir e Kand ze iwwerhuelen seet dat op jidde Fall näischt aus. Dovun ofgesinn wier en Dag fir de Sex amplaz fir d’Aarbecht eng verlockend Versuchung. Et misst een sech deen Dag awer zesumme mam Partner selwer eraussiche kënnen, an et muss jo net onbedéngt de Kannerwonsch hannendru stoen, ganz nom Motto “Make Love, Not War”. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *