Skip to content

Blöde Feature

iTunes huet jo mettlerweil eng Funktioun déi sech Complete my Album nennt, mat där een de Recht vum Album méi belleg keeft wann een schon ee Lidd dovunner kaaft huet (firdrunner huet een dann missen dee ganzen Album kafen, an domat dat Lidd zweemol). De Problem ass, wann een sech ee Lidd als Single keeft, erkennt iTunes net, dass dat Lidd och op dem Album drop ass, an d’muss een d’Lidd trotzdeem eng zweete Kéier kaafen. Tschö.

5 thoughts on “Blöde Feature”

  1. Wéi wann dat géing eppes bréngen. Wees de wéi oft ech schon eng Email un Apple geschéckt hun well eppes am iTunes net gaangen ass an ech krut just eng Standardmail zeréck déi mer kee Fatz weidergehollef huet? Da kennt bei sou eppes wéi deem heite garantéiert keng serieux Enwert.

  2. A propos e-Mailschreiwen: ass natierlech eng domm Situatioun, mee leider oft sou bei groussen Firmen, dats de einfach mat enger Standardmail ofgewimmelt gëss. Mee wanns de eng Mail schreifs, hues de et awer winstens probéiert, an *komplett* irgnoréiert ginn déi Saachen och net.

Leave a Reply

Your email address will not be published.