Skip to content

Dat gett een intressant zweet Semester

5. Februar: Virtrag “Science & Culture: Science Fiction – our guide to the future?”
23. Februar: Auteurliesung vum Tiffany Murray
5. M?�rz: ?�ffentlech Virliesung an der Astrophysik “Dark matter and dark energy”
4. Mee: Auteurliesung vum Andrew Davies (deen huet ennert anerem de Screenplay vun Bridget Jones’ Diary an Bridget Jones: The Edge of Reason geschriwwen)
7. Mee: ?�ffentlech Virliesung an der Astrophysik “The infra-red universe”

Ech freen mech drop. :)

2 thoughts on “Dat gett een intressant zweet Semester”

  1. 5. M?§rz an 7. Mee klengen sauinteressant. Erennert mech un d?©i Zait wou ech zu Dikkrech fraiwelleg eng Stonn m?©i laang an d’Schoul gaangen sin, fir dem Astrokurs nozelauschtren.

Leave a Reply

Your email address will not be published.