Esou gäil :)

by

Weiss: How the hell does she know about the Slovak Devils? Was that in the file?
Vaughn: Maybe she’s a soccer fan.
Weiss: Oh God… this is the greatest girl ever!
[…]
Vaughn: I didn’t know you liked soccer…
Weiss: I do now. Oh, and by the way? It’s called futball…
Vaughn: I’m sorry?
Weiss: Foooot ball.
Vaughn: Futball?
Weiss: Foooooooot.
Vaughn: Right.
Weiss: Right.

Dat erennert mech u nach ee Wuert wat een vun den Engleschproffen zu Lëtzebuerg agehummert kritt a fir dat een hei op der Insel ouni Virwarnung de Kapp ofgeschloen kritt: “soccer”. Dee Sport heescht “football”! D’Amerikaner nennen et “soccer”, mee déi hu jo och keng Ahnung.

Tags

2 responses to “Esou gäil :)”

  1. Tom

    Genee just d’”Yankies” nennen deen sport ‘soccer’! (an d’lëtzebuerger Engleschproffen :) )

    aus wéi engem film/serie ass déi szene?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *